Franciszkański Ruch Ekologiczny

fre1. Franciszkański Ruch Ekologiczny : (FRE) jest ruchem świec kich chrześcijan, skupiającym osoby rożnego wieku, różnych zawodów, zainteresowań, środowisk społecznych i naukowych.

2. FRE działa na zasadzie pracy honorowej, nieodpłatnej swoich członków i nie posiada stałego źródła dochodów.

Podstawy

3. Członkowie FRE swoje zaangażowanie w poprawę bytu biologicznego i ochronę zabytków kultury zagrożonych skażeniem środowiska przyrodniczego, opierają na zasadach wiary i moralności katolickiej, nauce Kościoła i papieży oraz na przykładzie św. Franciszka z Asyżu.

4. Posynodalna adhortacja apostolska CHRISTI FIDELES LAICI Papieża Jana Pawła II przypomina, że chrześcijanie z tytułu przynależności do Chrystusa, Pana i Króla wszechświata uczestniczą w Jego urzędzie królewskim. Oznacza to, między innymi, że są wezwani do tego, aby przywracać stworzeniu całą jego pierwotną wartość /CL 14/.
„Z pewnością Bóg dał człowiekowi zadanie „panowania” nad stworzeniem i „uprawianie ogrodu” świata. Jednakże człowiek winien wypełniać to zadanie szanując obraz Boga, którym został naznaczony, a więc rozumnie i z miłością. Znaczy to, że musi poczuwać się do odpowiedzialności za dary, które otrzymał i wciąż otrzymuje od Boga. Człowiek dysponuje darem, który jeśli to możliwe, ulepszony – winien zostać przekazany następnym pokoleniom, dla których również przeznaczone są dary Pana” /CL/.
„Panowanie, przekazane przez Stwórcę człowiekowi, nic oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolności „używania” lub dowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie nałożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę i wyrażone w sposób symboliczny w zakazie „spożywania owocu drzewa” (por. Rdz. 2, 16-17) jasno ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani nie tylko prawom biologicznym, ale także moralnym, których nic można bezkarnie przekraczać. Właściwa koncepcja rozwoju nic może pomijać powyższych rozważań – dotyczących użycia elementów natury, odnawiania się zasobów i skutków nieuporządkowanego uprzemysłowienia – stawiających nasze sumienie wobec wymian moralnego, jakim winien odznaczać się rozwój” (Sollicitudo rei socialis, 34; CL 43).
5. Postawa św. Franciszka z Asyżu, który w sposób szczególny uważał przyrodę za przedziwny dar Boga ofiarowany człowiekowi, szanował ją i poprzez nią składał należną cześć Panu, głosząc ewangeliczne braterstwo stworzeń (Hymn stworzenia), stanowi zasadniczy wzorzec działania członków FRE.

Cele

6. Celem FRE jest:

– głoszenie nauki biblijnej o Bogu Stwórcy i o Chrystusie pierworodnym wobec każdego stworzenia (Koł 1,15);
– przybliżanie i przypominanie nauki Kościoła, papieży z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego
– rozpowszechnianie Franciszkowej idei braterstwa stworzeń ;
– zwracanie uwagi na Franciszkową ideę ubóstwa jako przeciwwaga żądzy posiadania i postawy kon-sumpcyjnej;
– budzenie świadomości ekologicznej w wymiarze moralnym (ekologiczne rachunki sumienia)
– ukazywanie zagrożeń i poszukiwanie dróg zapobiegania im;
– współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony wodowiska przyrodniczego.

Sposoby realizacji

7.FRE prowadzi dzałalność poprzez:

– zachętę do wspólnej modlitwy (Msza sw., nabożeństwa) w intencji odwrócenia klęski ekologicznej oraz w intcneji budzenia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w którym żyjemy;
– organizowanie tygodni, dni ekologicznych czy spotkań (np. raz w miesiącu) połączonych z wykładami czy prelekcjami o tematyce ekologicznej lub moralnej odpowiedzialności każdego człowieka za dzieło stworzenia w celu uwrażliwienia sumienia;
– organizowanie samokształcenia członków ruchu w zakresie różnych dziedzin wiedzy ekologicznej;
– upowszechnianie publikacji różnych specjalistów z zakresu ekologii;
– opracowywanie raportów, ocen, postulatów w celu informowania władz państwowych o konkretnych zagrożeniach;
– poszukiwanie nowych form kształtowania świado-mości ekologicznej dzieci i młodzieży w rodzinie, w przedszkolu, szkole poprzez ukazywanie wielkości i piękna przyrody oraz szacunku dla niej.

8. FRE jako ruch społeczny, uważając, że zadanie ochrony środowiska przyrodniczego w wymiarze globalnym należy do zadań państwa i jego polityki gospodarczej nie chce zastępować władz państwowych w realizacji tych zadań. Chce natomiast wywierać wpływ aby państwo podejmowało te zadania w duchu odpowiedzialności i zgodnie z podstawowym prawem człowieka do życia oraz korzystania z nieskażonego środowiska przyrodniczego.

Patronat

9. Patronem niebiańskim FRE jest św. Franciszek z Asyżu, piewca przedziwności dzieła stworzenia i szacunku doń (Jan Paweł II, List ,apostolski Inter sanctos, Rzym – 29 listopada 1979).

10. Dniami patronalnymi FRE są:

– 4 października – uroczystość liturgiczna św. Franciszka z Asyżu;

– 29 listopada – rocznica ogłoszenia Świętego z Asyżu patronem ekologów.

11. FRE jako ruch świeckich chrześcijan pozostaje pod patronatem franciszkańskich wspólnot zakonnych przy których działa.

Comments are closed.